Ngày 26-6, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát đối với việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của của tri gửi đến kỳ họp thứ 8 và Nghị quyết số 12/NQ-HĐND tỉnh ngày 8-12-2018 của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Theo dự thảo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển đến UBND tỉnh 146 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Trong đó, kỳ họp thứ 8 là 73 ý kiến, kiến nghị; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 8-12-2018 của HĐND tỉnh là 73 ý kiến, kiến nghị. Nội dung các ý kiến, kiến nghị tập trung vào việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công, cán bộ cơ sở; đầu tư, nâng cao chất lượng điện; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường; giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông; việc nâng cấp, trùng tu các di tích lịch sử; nâng cấp hệ thống hồ, đập, kênh mương và một số nội dung khác.

Nhìn chung, UBND tỉnh đã nghiêm túc, trách nhiệm trong việc tiếp thu, chỉ đạo giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau khi tiếp nhận, các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND cấp huyện xem xét, trả lời và giải quyết hoặc tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Nhiều nội dung trả lời đúng trọng tâm, ngắn gọn, có phương án, lộ trình giải quyết cụ thể; một số ý kiến được quan tâm, chỉ đạo giải quyết ngay, được cử tri đồng tình, đánh giá cao. Trong tổng số 146 ý kiến, kiến nghị của cử tri, đã có 19 ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong; 94 ý kiến, kiến nghị đang giải quyết; 33 ý kiến, kiến nghị đã giải trình, thông tin với cử tri.

Tuy nhiên, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri còn chậm; số ý kiến, kiến nghị của cử tri đang trong quá trình giải quyết còn nhiều; một số nội dung trả lời chưa đúng với thực tiễn triển khai; có 21 nội dung được đề nghị chuyển từ đã giải quyết xong và từ nội dung giải trình, thông tin với cử tri (theo báo cáo cua UBND tỉnh) sang biểu đang giải quyết để tiếp tục triển khai thực hiện; một số nội dung trả lời chưa rõ, chưa đúng trọng tâm câu hỏi; một số kiến nghị chưa được UBND tỉnh xác định rõ lộ trình, phương hướng giải quyết cụ thể…

Theo đó, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến hạn chế trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đó là: Một số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương nên UBND tỉnh chỉ có thể tiếp thu, giải trình và tiếp tục có kiến nghị để giải quyết; nhiều kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, hoặc cần có nguồn lực đầu tư lớn nên cần có lộ trình, thời gian mới có thể giải quyết; có việc UBND tỉnh còn chưa quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra nên chậm được giải quyết.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành cơ bản đồng tình với dự thảo báo cáo đánh giá kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời cũng đã giải trình, làm rõ thêm những nguyên nhân khiến việc giải quyết một số ý kiến còn chậm hoặc không sát với thực tế báo cáo; đồng thời đưa ra lộ trình và một số giải pháp để khắc phục, thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh để chỉnh sửa một số câu từ cho phù hợp với nội dung báo cáo. Đồng thời đề nghị, UBND tỉnh cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của các sở, ngành, địa phương. Tránh tình trạng, trả lời không đúng trọng tâm và việc giải quyết không thỏa đáng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Thu Hằng