Bà con người Mông xóm Phú Thọ, xã Phú Đô (Phú Lương) trao đổi kinh nghiệm tham gia phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Bà con người Mông xóm Phú Thọ, xã Phú Đô (Phú Lương) trao đổi kinh nghiệm tham gia phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Từ nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, trong 10 năm gần đây (2009-2019), huyện Phú Lương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc, huyện đã xây dựng chương trình hành động về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; chỉ đạo cơ quan quân sự, công an các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ huyện bảo đảm ngày càng vững chắc.

Để chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân thực sự đi vào cuộc sống, huyện linh hoạt trong thực hiện tuyên truyền, phổ biến, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép vào các hoạt động trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thông qua đó, người dân được tiếp cận đầy đủ về các văn bản, chính sách của Nhà nước, trong đó có Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác quốc phòng toàn dân... Đồng thời, nâng cao hiểu biết và xây dựng tình cảm, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo đảm vững chắc khu vực phòng thủ của huyện; thực hiện tốt chính sách, hậu phương quân đội. Trong thời gian từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn huyện có hơn 7.600 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được cơ quan chức năng thẩm định, duyệt chi trả chế độ theo quy định của Nhà nước, với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng địa phương bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp theo đúng Luật Dân quân tự vệ. Trong 10 năm gần đây, toàn huyện có hơn 2.600 công dân lên đường nhập ngũ; 4.500 đồng chí là quân nhân dự bị được động viên, bàn giao cho các đầu mối đơn vị quân đội. Hằng năm, lực lượng thường trực được củng cố ổn định về biên chế tổ chức; lực lượng dự bị động viên được quản lý huấn luyện, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ... Các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số, vũ khí trang bị kỹ thuật, nắm chắc tình hình, sẵn sàng xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ...

Trong xây dựng tiềm lực quốc phòng, huyện thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo nên tiềm lực quốc phòng, an ninh vững mạnh; củng cố vững chắc thế trận toàn dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Cao Nguyên