Từ đầu năm đến nay, Tòa án nhân dân huyện Võ Nhai đã thụ lý và giải quyết gần 200 vụ, việc các loại. Trong đó, án hình sự là 44 vụ, 25 vụ án dân sự và 109 vụ về hôn nhân gia đình...

Công tác Hội thẩm nhân dân được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham gia xét xử, phát huy tốt quyền độc lập của Hội thẩm nhân dân, đảm bảo dân chủ trong hoạt động xét xử của Tòa án. Công tác phối hợp giữa Tòa án với các cơ quan liên quan trong việc xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện tốt…

Những tháng cuối năm 2020, Toà án nhân dân huyện tập trung nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, công lý, quyền con người, quyền công dân, không để xảy ra xét xử oan, bỏ lọt tội phạm. Làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân...

Minh Phương