Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, từ năm 2016 tới nay, cấp huyện ở Định Hóa đã tiếp 793 lượt với 924 người.

Cụ thể, Ban Tiếp công dân huyện tiếp thường xuyên 727 lượt với 775 người, trong đó có 3 đoàn đông người; lãnh đạo UBND huyện tiếp định kỳ vào đột xuất 58 lượt với 115 người; Bí thư Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy trực tiếp 8 lượt. Các xã, thị trấn trên địa bàn đã tiếp 1.323 lượt công dân. Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư cũng được thực hiện theo đúng thẩm quyền.
 
Để nâng cao chất lượng tiếp công dân, Huyện ủy, UBND huyện Định Hóa đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát tổng hợp đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân; xem xét, chỉ đạo giải quyết dứt điểm từ cơ sở, nhất là các vấn đề về cơ chế chính sách và đất đai.
 
Cùng với đó, huyện đã ban hành quy chế tiếp công dân, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong hoạt động tiếp công dân. Kết quả đánh giá tiếp công dân cũng là tiêu chí quan trọng đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính tại các địa phương.
Nhị Hà